Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi

V súvislosti s marketingovou akciou „Múdra stavba“ (vypracovanie cenovej kalkulácie a zaslanie informácií o produktoch a službách) organizovanej spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov – spoločnosťami (1) Wienerberger s.r.o., so sídlom Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821, (2) INCON, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, IČO: 31 415 474 a (3)Schiedel Slovensko s.r.o., so sídlom Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce, IČO: 36 337 404 (ďalej len „Spoločnosti“), je nevyhnutné, aby žiadateľ o vypracovanie cenovej ponuky a zaslanie informácií o produktoch a službách v podobe obchodných oznámení (ďalej len „Žiadateľ“) poskytol Spoločnostiam pre účely vybavenia jeho žiadosti osobné údaje. Spoločnosti spracúvajú osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

1. Právne dôvody a účely spracúvania osobných údajov Žiadateľa

Zaškrtnutím príslušných políčok u jednotlivých Spoločností môže Žiadateľ udeliť súhlas (tzn. právny dôvod) s tým, aby Spoločnosti spracúvali osobné údaje pre účely:

 1. a)  vypracovania ich cenovej kalkulácie a zasielania ponuky produktov a služieb;
 2. b)  zasielania obchodných oznámení o produktoch a službách, teda marketingových aktivitách, ktoré

  môžu zahrňovať použitie osobných údajov.

2. Rozsah spracúvania osobných údajov Žiadateľa

Pre účely uvedené v článku 1 a) a 1 b) vyššie:

osobné údaje, ktoré Žiadateľ vyplní v registračnom formulári umiestnenom na webovej adrese www.mudrastavba.sk, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, miesto stavby (obec), ulica PSČ (ďalej len „Osobné údaje“).

Žiadateľ ďalej vyplní v registračnom formulári informáciu o tom, či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu, informáciu o tom, či má k dispozícii projektovú dokumentáciu, či je Žiadateľ vlastníkom parcely, či má stavebné povolenie a v akom mesiaci/kvartáli plánuje započať stavbu (ďalej len „Dodatočné informácie“). Tieto Dodatočné informácie nie sú považované za osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“):

3. Doba spracúvania Osobných údajov Žiadateľa

Spoločnosti spracúvajú Osobné údaje za vyššie uvedenými účelmi vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu pre každý jednotlivý účel alebo do odvolania súhlasu Žiadateľom alebo naplnenia účelu spracúvania. Spoločnosti môžu spracúvať Osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracúvania, pokiaľ im tak plynie z právnych predpisov alebo je to založené na ich oprávnenom záujme.

4. Spôsob a zásady spracúvania Osobných údajov

Spoločnosti sú oprávnené spracúvať Osobné údaje manuálne alebo automatizovane prostredníctvom svojich k tomu oprávnených zamestnancov alebo iných k tomu oprávnených osôb a prostredníctvom sprostredkovateľa Osobných údajov (call centrum). Osobné údaje Žiadateľa sú taktiež spracúvané vo forme zabezpečenej databázy, ktorá nebude sprístupnená tretím osobám, okrem sprostredkovateľa Osobných údajov, ktorý spracúva Osobné údaje menom Spoločností.

5. Kto sú príjemcovia Osobných údajov

Spoločnosti sú oprávnené za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi sprístupniť Osobné údaje Žiadateľa osobám (príjemcom), ktorí spracúvajú Osobné údaje na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s plnením povinností Spoločností. Týmto príjemcom Osobných údajov je spoločnosť greencall s.r.o., call centrum, ktoré od Žiadateľa zisťuje ďalšie doplňujúce informácie v súlade s článkom 3 vyššie. Ďalej sú príjemcami distribútori produktov, o ktoré Žiadateľ požiadal.

page1image21841216

Spoločnosti týmto prehlasujú, že vyššie uvedení príjemcovia Osobných údajov poskytujú dostatočné záruky ochrany a bezpečnosti Osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisov k ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú dôverné a budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom Spoločností, prípadne iným k tomu oprávneným osobám, či iným tretím osobám, ktoré zabezpečujú organizáciu a priebeh marketingových kampaní Spoločností, komunikáciu so zákazníkmi, IT a hostingové služby a marketingové prieskumy trhu. Osobné údaje budú predávané len v rámci EU v súlade so všeobecne záväznými predpismi o ochrane osobných údajov.

Spoločnosti prehlasujú, že každé spracúvanie Osobných údajov Žiadateľa, poprípade iné nevyhnutné sprístupnenie, bude činené plne s ohľadom na súkromie Žiadateľa a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

6. Poučenie o právach Žiadateľa

Súhlas so spracúvaním Osobných údajov pre všetky uvedené účely a Spoločnosti alebo len pre niektoz nich alebo len pre niektoré účely je možné kedykoľvek odvolať, a to:

 • –  zaslaním písomného listu na adresu: Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail dpo.gdpr@weinholdlegal.com, pre súhlas udelený spoločnosti Wienerberger alebo ktorejkoľvek zo Spoločností;
 • –  kontaktovaním zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov spoločnosti Wienerberger:
 • –  zaslaním písomného listu na adresu: INCON, spol. s.r.o., so sídlom Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail marketing@incon.sk, pre súhlas udelený spoločnosti INCON;
 • –  zaslaním písomného listu na adresu: Schiedel Slovensko s.r.o, so sídlom Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail info.sk@schiedel.com, pre súhlas udelený Schiedel.

  Spoločnosti budú odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov rešpektovať.

  Žiadateľ ako dotknutá osoba má podľa Nariadenia právo na prístup k Osobným údajom, ktoré o ňom Spoločnosti spracúvajú, na ich opravu alebo výmaz, na obmedzenie spracúvania Osobných údajov a právo na prenositeľnosť Osobných údajov.

  V prípade spracúvania Osobných údajov na základe oprávneného záujmu Spoločností má Žiadateľ tiež právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich Osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ktorú v námietke popíše.

  Tieto práva je možné uplatniť v písomnej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov Spoločností. Žiadateľ má tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo k inému príslušnému dozornému úradu v súvislosti so spravaním Osobných údajov.